Умови обслуговування

Договір на обслуговування

1. Сторони договору.

Сторонами цього договору є ukrwm.com Сервіс, атестат бюджетного автомату WM ID 473565956339 - з одного боку, та Користувач, в особі будь-якої юридичної або фізичної особи, який приєднався до цього договору - з іншого боку.

2. Терміни, що використровуються в даному договорі.

Сервіс - частково автоматизований веб-продукт, що надається ukrwm.com Сервісом на підставі цього договору.

Користувач - будь-яка і кожна особа, яка погодилася із запропонованими ukrwm.com Сервісом умовами і яка приєдналася до цього договору.

Довірена особа - будь-яка юридична або фізична особа, зазначена Користувачем в якості одержувача зазначеної суми електронної валюти або її грошового еквівалента.

«Електронні одиниці, титульні знаки» - облікові одиниці відповідних електронних розрахункових систем, що позначають певний обсяг прав вимоги (Згідно ст. 512 ЦК України такі права можуть бути передані за договором іншій особі - новому кредитору) або інших прав, що випливають з договору систем електронних розрахунків зі своїми користувачами.

Апаратно-програмний комплекс - сукупність програмного забезпечення платіжної системи WebMoney або інших платіжних систем по розрахунковим технологіям в мережі, системам обліку прав вимоги та передачі інформації.

Заявка - інформація, подана Користувачем, з використанням засобів Сервісу, в електронному вигляді, яка свідчить про його наміри скористатися послугами Сервісу на умовах, запропонованих ukrwm.com Сервісом і зазначених в параметрах заявки.

3. Предмет договору.
З використанням технічних засобів Сервісу, шляхом подачі заявки Користувач доручає, а ukrwm.com Сервіс за винагороду, від свого імені та за рахунок Користувача, вчиняє дії з прийому та подальшої передачі заявленої Користувачем суми «титульних знаків» особі або особам, які бажають придбати такі за грошовий еквівалент в сумі не нижче, ніж передбачено в параметрах заявки, поданої Користувачем, а також дії щодо передачі грошового еквівалента в сумі, зазначеній в параметрах заявки, на реквізити, зазначені Користувачем. Будь-яка позитивна різниця, що виникла в результаті вищевказаних дій як додатково отримана вигода, передається на користь ukrwm.com Сервісу як преміальної оплати комісійних послуг.

4. Умови договору.
Цей договір вважається укладеним на умовах публічної оферти, акцептованої Користувачем в ході подання ним заявки, що є невід'ємною частиною цього договору. Публічною офертою визнається відображена Сервісом інформація про параметри та умови заявки. Акцептом публічної оферти визнається вчинення Користувачем дій по завершенню формування заявки, що підтверджують його намір здійснити операцію з ukrwm.com Сервісом на умовах, запропонованих Сервісом безпосередньо перед завершенням формування заявки. Дата і час акцепту, а також параметри умов заявки фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування заявки. Період прийняття пропозиції Користувачем становить 24 години з моменту завершення формування заявки. Договір набуває чинності з моменту надходження від Користувача на реквізити ukrwm.com Сервісу «титульних знаків» в сумі, передбаченій параметрами заявки Користувача. Облік операцій з «електронними одиницями» проводиться відповідно до регламенту, правил і формату відповідних електронних розрахункових систем. Термін дії договору встановлюється до моменту виконання предмету цього договору (п. 3) або розірвання договору з ініціативи однієї зі сторін на умовах зазначених нижче.

5. Доповнення.
5.1. У разі ненадходження від Користувача до ukrwm.com Сервісу «титульних знаків» протягом 24 годин з моменту акцепту Користувачем, договір на умовах, зазначених в заявці, може бути розірваний Сервісом в односторонньому порядку, як такий що не вступив в дію, без необхідності повідомлення про це Користувача. У разі розірвання договору, «титульні знаки», що надійдуть після вказаного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити відправника. При здійсненні повернення, все комісійні витрати на переказ «титульних знаків» сплачуються за рахунок Користувача.
5.2. У разі надходження від Користувача до Сервісу «титульних знаків» в сумі, що відрізняється від зазначеної в заявці, ukrwm.com Сервіс повинен розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок заявки згідно фактично отриманої суми «титульних знаків». У разі, якщо кількість отриманих «титульних знаків» відрізняється від заявленого Користувачем більш ніж на 10%, ukrwm.com Сервіс може в односторонньому порядку, на свій розсуд, розірвати договір шляхом відмови у виконанні заявки і повернення коштів, що надійшли на реквізити відправника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переказ «титульних знаків» оплачуються з коштів та за рахунок Користувача.
5.3. У разі не відправлення грошового еквівалента на реквізити, зазначені Користувачем, протягом 24 годин (виключаючи вихідні та святкові дні) з моменту початку дії договору, Користувач може вимагати розірвання договору шляхом анулювання своєї заявки і повернення «титульних знаків» в повному обсязі. Вимога про анулювання заявки може і повинна бути виконана ukrwm.com Сервісом тільки в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги грошовий еквівалент не було надіслано на реквізити, зазначені Користувачем. У разі анулювання заявки, повернення «титульних знаків» проводиться ukrwm.com Сервісом на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про анулювання. ukrwm.com Сервіс не несе відповідальність за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.
5.4. У разі надання Користувачем помилкових даних в інформації про реквізити одержувача грошових коштів, ukrwm.com Сервіс не несе ніякої відповідальності за будь-які несприятливі наслідки або втрати, спричинені в результаті цієї помилки.
5.5.У разі затримки надходження або ненадходження грошових коштів на реквізити, зазначені Користувачем, з вини розрахункової системи, зазначеної Користувачем в заявці, ukrwm.com Сервіс не несе ніякої відповідальності за можливий заподіяний Користувачеві збиток. Користувач погоджується, що в цьому випадку будь-які претензії пред'являються їм до самої розрахункової системи, а ukrwm.com Сервіс, в свою чергу, надає допомогу Користувачеві в рамках своїх можливостей і юридичної необхідності.
5.6.У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме або непряме відношення до заявки Користувача, виконання заявки Сервісом призупиняється, а по вже отриманим коштам проводиться перерахунок параметрів заявки відповідно до діючих умов або, в разі незгоди Користувача з перерахунком, повернення на реквізити відправника, що тягне за собою одночасне розірвання договору.
5.7.Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується, що обсяг відповідальності ukrwm.com Сервісу обмежується коштами, отриманими від Користувача для виконання предмету договору, що ukrwm.com Сервіс не забезпечує додаткових гарантій і не несе ніякої додаткової відповідальності перед Користувачем, також як і Користувач не несе додаткової відповідальності перед ukrwm.com Сервісом.
5.8.Користувач зобов'язується своїми діями не порушувати законодавчо встановлених норм і правил, не фальсифікувати комунікаційні потоки, які використовуються ukrwm.com Сервісом, і не порушувати нормальну роботу програмного коду Сервісу

6. Форс-мажор.
У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), які роблять об'єктивно неможливим виконання ukrwm.com Сервісом зобов'язань за договором, строк виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин. При цьому відповідальності за прострочене виконання ukrwm.com Сервіс не несе.

7. Гарантійні зобов'язання.
Гарантійний термін на надані за цим договором послуги становить 24 години з моменту виконання предмету договору ukrwm.com Сервісом.

8. Порядок прийняття претензій та вирішення спорів.
8.1. Будь-які претензії за цим договором можуть бути прийняті UKRWM.com Сервісом в електронному вигляді, шляхом відправки повідомлення по суті претензії через форму відправки повідомлень на сайті Сервісу або на електронну поштову скриньку.

9. Форма договору.
Сторони визнають цей договір в електронній формі рівнозначним за юридичною силою з договором, укладеним в письмовій формі.


Адміністрація Сервісу залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни і доповнення в даний договір без письмового повідомлення клієнтів сервісу.

Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Бізнес рівень:
Бізнес рівень [BL]
Orphus