Договор

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ПРОДАВЕЦЬ: WMID: 473565956339, в особі ukrwm.com, діючий на підставі свідоцтва, з одного боку, та ПОКУПЕЦЬ: особа, яка прийняла дану пропозицію, з іншого боку, укладають цей Договір на таких умовах:

Терміни та визначення

WMZ-сертифікат (далі - «Товар») - об'єкт угоди купівлі-продажу за даним Договором; електронний документ обліку, що надає не грошове право вимоги на отримання товарів або послуг Постачальників проти надання WMZ-сертифікату. Постачальник - суб'єкт господарської діяльності, який розмістив на інтернет-ресурсі www.megastock.com в порядку публічного договору свою оферту на надання товарів або послуг проти надання WMZ-сертифікату і визнає форму і достовірність WMZ-сертифікатів, а також порядок їх випуску та пред'явлення у відповідність з угодами, розміщеними на веб-сайті www.webmoney.ru. WMZ - умовна одиниця обліку для обчислення номіналу WMZ-сертифікатів Сторонами даного Договору, а також Постачальниками. WebMoney Transfer - автоматизована система, яка використовується Сторонами з метою виконання своїх зобов'язань за Договором для кількісного обліку WMZ-сертифікатів, якими володіють Сторони Договору та інші користувачі системи. Опис, правила використання та інша інформація щодо системи розміщені на офіційному веб-сайті www.webmoney.ru. Веб-сайт Продавця - сукупність електронних сторінок, текстів та інтерактивних елементів, розміщених публічно на сервері Продавця в мережі Інтернет і доступних за адресою www.ukrwm.com

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати належні йому Товари у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти Товари і сплатити за них на умовах Договору.

2. Ціна та умови оплати

2.1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує Товари в кількості штук згідно до заявки.

2.2. Ціна одного Товару за цим Договором становить суму гривень відповідно до поданих заявок. Загальна вартість угоди купівлі-продажу за даним Договором складає суму гривень відповідно до поданих заявок.

2.3. ПОКУПЕЦЬ проводить купівлю Товарів за Договором на умовах повної передоплати.

2.4. Банківські та інші витрати, пов'язані з оплатою Товарів за Договором, несе ПОКУПЕЦЬ.

3. Порядок оплати та передачі товару

3.1. Покупець здійснює оплату за Договором не пізніше одного робочого дня після укладення Договору в розмірі та в порядку відповідно до розділу 2 Договору, на банківські реквізити Продавця: відповідно до поданих заявок.

3.2. Моментом переходу права власності на Товари Сторони вважають момент надходження оплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ.

3.3. ПРОДАВЕЦЬ передає Товари ПОКУПЦЕВІ протягом одного робочого дня після отримання оплати і відображає перехід права власності на Товар в форматі системи WebMoney Transfer шляхом передачі WMZ в кількості, яка дорівнює кількості продаваних Товарів, на обліковий запис покупця Z350551217201 в системі WebMoney Transfer. Документи про прийом-передачу Товарів оформляються у відповідність до п.7.3 Договору.

3.4.Витрати, пов'язані з передачею Товарів ПОКУПЦЕВІ, несе ПРОДАВЕЦЬ.

4. Інші права та обов'язки Сторін

4.1. За бажанням покупця, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний прийняти Товари для повернення, повністю або частково, і повернути оплату ПОКУПЦЕВІ з утриманням не більше 5% від ціни Товарів. Дані умови повернення діють протягом шести місяців від дати виконання Договору. Умови та порядок повернення визначається Сторонами Додатковою Угодою до Договору.

4.2. Покупець має право звернутися до ПРОДАВЦЯ за безоплатною консультацією щодо виконання умов Договору, використання системи WebMoney Transfer і Товарів.

5. Відповідальність Сторін

5.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість товарів та послуг Постачальників. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за угодами ПОКУПЦЯ з Постачальниками з використанням придбаних Товарів.

5.2. За порушення термінів передачі товару ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний виплатити пеню в розмірі 1% від вартості угоди з даного Договору за кожен день прострочення.

5.3. У разі порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

6. Інші положення

6.1. ПРОДАВЕЦЬ підтверджує, що будь-які права третіх осіб на Товари, які є об'єктом угоди з даного Договору, на момент вчинення правочину відсутні.

6.2. Покупець підтверджує, що обліковий запис, зазначена в п.3.3 Договору, належить йому особисто, і доступ до облікового запису третім особам не передавався. ПРОДАВЕЦЬ звільняється від будь-якої відповідальності за неналежне використання Покупцем системи WebMoney Transfer і недотримання правил і угод, прийнятих в системі, що призвело до заволодіння Товарами третіми особами.

6.3. Сторони визнають, що Товари не є цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, фінансовими активами.

6.4. Товари мають необмежений термін придатності. ПРОДАВЕЦЬ не несе гарантійних зобов'язань щодо Товарів.

6.5. У правовідносинах, що не врегульовані Договором, сторони керуються чинним законодавством.

7. Дія Договору та порядок його розірвання

7.1. Договір розміщений на Веб-сайті Продавця, вступає в силу з моменту його акцепту (прийняття пропозиції) Покупцем і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

7.2. Акцептом Договору з боку покупця вважається розміщення електронної заявки на Веб-сайті Продавця, яка підтверджує бажання покупця здійснити операцію по Договору. Заявка повинна містити достовірну інформацію про покупця: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, банківські реквізити.

7.3. За бажанням однієї із Сторін, Договір і (або) акт прийому-передачі Товарів складається і підписується Сторонами в друкованій формі в двох примірниках (по одному для кожної Сторони) протягом десяти робочих днів після відповідного повідомлення Сторони про таке бажання, навіть якщо на момент повідомлення Договір є виконаним або розірваним.

7.4.У разі невиконання Покупцем термінів оплати, передбачених п.3.1 Договору, ПРОДАВЕЦЬ має право розірвати Договір в односторонньому порядку, про що він зобов'язаний негайно повідомити ПОКУПЦЯ. У разі такого розірвання Сторони протягом 2 банківських днів зобов'язані зробити повернення один одному в повному обсязі грошових коштів та (або) Товарів, якщо оплата і (або) передача Товарів до цього моменту вже проведена.
Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Бізнес рівень:
Бізнес рівень [BL]
Orphus