Договір

Договір міни (публична оферта)

ukrwm.com (далі - Компанія), в особі WMID: 473565956339, що діє на основі свідоцтва, з одного боку, та будь яка особа, що прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі - Споживач), далі разом Сторони, заключили даний договір (далі - Договір) про наступне:

1. Визначення понять та таремінів

Продукція :

Права вимоги (далі - ПВ) - дійсна дебіторська заборгованість третьої особи (первинного дебітора) перед Стороною Договору, виражена в національній валюті України. Права вимоги в рамках Договору передаються згідно зі ст. 512,656 715 і 716 Цивільного кодексу України, а також відповідно до "Договору уступки прав вимоги та їх обліку" між кожною із Сторін Договору та ТОВ "УГА".

ТОВ "УГА" - ТОВ "Українське Гарантійне Агентство", яке є первинним кредитором і стороною в "Договорі відступлення прав вимоги та їх обліку" з кожною із Сторін Договору. Титульні знаки WMU (далі - WMU) - одиниці обліку ПВ. Один WMU враховує 1 (одну) гривню боргу, який є предметом ПВ. Облік ведеться на реквізити в сотих долях WMU. Реквізит - спеціально оформлений інтерфейс бази даних, який використовується Сторонами і ТОВ "УГА" для візуального відображення кількості WMU, наявних у Сторони, і збереження інформації про передачу ПВ між Сторонами. Реквізит має унікальний номер (комбінація з 12 цифр), за допомогою якого здійснюється ідентифікація особи в системі WebMoney Transfer. Система WebMoney Transfer U - автоматичний програмно-апаратний комплекс по мережевим розрахунковим технологіям, системам обліку прав вимоги та передачі інформації.

2. Предмет Договору

2.1. З метою придбання Продукції Споживач передає Компанії ПВ в розмірі, встановленому Компанією та зафіксованому на інтернет-сайті Компанії.

2.2. В обмін на отримані від Споживача ПВ Компанія передає Споживачеві Продукцію протягом терміну, встановленого умовами цього Договору.

3. Права та обов'язки Компанії

3.1. Компанія зобов'язана забезпечити цілодобове отримання ПВ від Споживачів, за винятком перерв в роботі Інтернет-сайту Компанії, про які компанія повідомляє публічно і завчасно.

3.2. Компанія зобов'язана забезпечити передачу Продукції Споживачеві способом, обраним для цих цілей самим Споживачем з числа способів, пропонованих Компанією. Передача Продукції здійснюється протягом двох робочих днів після передачі ПВ у відповідності з п.4.2 Договору.

3.3. Компанія має право вимагати і одержувати від Споживача дані, необхідні для його ідентифікації в обліковій системі Компанії, і відмовляти в реалізації Продукції, якщо інформація, надана Споживачем, є неповною або помилковою.

4. Права та обов'язки споживача

4.1. Перед прийняттям (акцептом) даного Договору Споживач зобов'язаний попередньо укласти "Договір поступки прав вимоги та їх обліку № U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" з ТОВ "УГА" (де "U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "збігається з унікальним номером Реквізиту Споживача).

4.2. Для прийняття (акцепту) даного Договору Споживач передає ПВ Компанії (в розмірі, встановленому Продавцем і зафіксованому на інтернет-сайті Компанії) з одночасною передачею WMU зі свїх Реквізитів на Реквізити Компанії. ПВ вважаються переданими в момент відображення WMU в кількості, що дорівнює розміру переданих ПВ, на Реквізитах Компанії.

4.3.За запитом Компанії Споживач зобов'язаний надати достовірну інформацію, за допомогою якої здійснюється його ідентифікація в обліковій системі Компанії.

4.4. Після отримання Продукції Споживач зобов'язаний використовувати її з дотриманням вимог Компанії та норм чинного законодавства України.

4.5. Споживач має право звертатися в Компанію за роз'ясненням умов даного Договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання Споживачем п.4.3 Договору Компанія звільняється від будь-яких зобов'язань і відповідальності за даним Договором.

5.3. У разі передачі Споживачем ПВ в кількості меншій встановленої вартості обраної Продукції, Компанія повертає ПВ Споживачеві з одночасним поверненням WMU на Реквізити Споживача протягом 5 (п'яти) робочих днів і звільняється від будь-яких зобов'язань за цим Договором.

5.4. Компанія несе відповідальність за неналежну якість наданої Продукції.

6. Термін дії договору

6.1. Договір діє з моменту його укладання, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Споживачем. Прийняттям Договору є виконання Споживачем дій, які свідчать про його бажання укласти Договір і передбачені умовами Договору.

6.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

7. Інші умови

7.1. Даний Договір визнається юридично рівносильним договору, укладеного в простій письмовій формі.

7.2. Договір автоматично датується датою прийняття (акцепту) пропозиції Споживачем.

7.3. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

Споживач
Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Бізнес рівень:
Бізнес рівень [BL]
Orphus